عوامل موثر بر قیمت طلای بازار ایران
پیش بینی رفتار قیمت ھمواره برای فعالین بازار و افرادی کھ قصد سرمایھ گذاری بر روی این فلز گرانبھا را دارند، جذاب بوده است. برای اینکه بتوانیم روند قیمتی و جھت حرکت قیمت طلا را بررسی کنیم باید در گام اول عوامل موثر بر قیمت این فلز با ارزش را شناسایی کنیم. این عوامل کھ ھمواره بر ارزش طلای داخلی اثر گذار است بھ ترتیب اھمیت عبارت اند از:
1. معاملات و جریانات بازار داخلی
2. نرخ ارز
3. قیمت انس جھانی

در ادامھ تمام این عوامل را بھ صورت دقیق معرفی و نحوه اثر گذاری آن بر قیمت طلا در بازار ایران را شرح میدھیم.

1. عرضھ و تقاضا در بازار داخلی:
بازار طلای ایران بھ شدت با معاملاتی کھ در بازه ھای زمانی مختلف انجام میشود و یا اخبار اقتصادی موثر براقتصاد ایران ھمبستگی دارد. این ھمبستگی شدید، بعضا با جھت حرکت قیمت انس جھانی روند متفاوتی دارد و میتواند برخلاف روند قیمت انس جھانی، قیمت طلای ایران را تغییر دھد.

عوامل موثر بر قیمت طلا

در واقع حجم معاملات نھ چندان زیادی کھ بھ صورت روزانھ در بازار کلانشھرھا معاملھ میشود، بھ سادگی با تغییرات کفھ عرضھ و تقاضا دستخوش تغییرات چشمگیری میشود.

این پدیده در زمان ھایی کھ اخبار اقتصادی مرتبط با ایران منتشر میشود کاملا مشھود است، بھ نحوی کھ حتی اگر جریانات جھانی بر روی طلا اثرافزاینده داشتھ باشد، خبرھای مربوط بھ نتایج مثبت توافقات ایران بھ راحتی قیمت طلای بازار داخل را خلاف روند جھانی نزولی کند.

یکی دیگر از مصادیق این اثر را میتوان تغییرات عرضھ و تقاضا در مناسبتھای باستانی و یا مذھبی دانست بھ طور مثال در ماه محرم و صفر تقاضا برای طلا بھ شدت کاھش مییابد. ھمین پدیده معمولا ھر سالھ سبب رکود و یا نزول بازار داخلی میشودو یا در اعیاد باستانی و مذھبی تقاضا برای خرید طلا افزایش مییابد. ھمین عوامل ھر سال سبب نوسانات عرضھ و تقاضا در بازار میشود و در نتیجھ قیمت طلا را دچار تغییرات محسوسی میکنند.

عوامل موثر بر قیمت طلا

یکی دیگر از پدیده ھایی کھ بھ دلیل حجم اندک بازار طلای ایران نسبت بھ بازار جھانی رخ میدھد خرید و فروش ھای سازمان یافتھ بزرگان بازار داخل است. بھ طور مثال با خرید ھایی کلان در نقاط کف و مستعد رشد، موتور حرکت جریانات را روشن میکنند و یا در نقاطی با فروش ھای سنگین سبب نزول شدید قیمت ھا میشوند.

2. نرخ ارز
نرخ ارز پس از جریانات بازار دومین عامل تاثیرگذار بر روی قیمت طلای بازار ایران است. در این مقالھ قصد نداریم عوامل موثر بر نرخ ارز را بررسی کنیم ولی از آنجا کھ این عامل اثر مستقیم روی قیمت طلای بازار ایران را دارد، پیگیری اخبار مرتبط با دلار میتواند در پیش بینی قیمت طلا به ما کمک کند. این تاثیر بھ نحوی است کھ اگر قیمت دلار در کانال صعودی قرار داشتھ باشد، قیمت طلا نیز روند صعودی در پیش میگیرد و در صورت قرارگیری دلار در کانال نزولی، طلا نیز با افت قیمتی مواجھ خواھد شد.

عوامل موثر بر قیمت طلا

البتھ لازم بھ ذکر است عامل اول ( معاملات و جریانات بازار داخلی ) و عامل دوم ( نرخ ارز ) از یکدیگر مجزا نیستند. در واقع در اکثر مواقع معاملات و جریانات بازار، نرخ ارز را نیز دستخوش نوسانات زیادی میکند. ھمین ھمبستگی سبب میشود قیمت طلای ایران و نرخ ارز رفتار مشابھی در مواجھه با اخبار و رخدادھای اقتصادی داشتھ باشند.
در این میان ممکن است ابھاماتی برای معاملھ گران بازار جھانی بوجود آید و آن ھم مربوط به ھمبستگی معکوس dxy)شاخص دلار) و XAU)انس جھانی) در بازر جھانی است. زیرا در بازار جھانی معمولا با ضعیف تر شدن dxy طلای جھانی قدرت بیشتری پیدا میکند و ممکن است این ابھام را بوجود آورد کھ در صورت رشد dxy در بازار جھانی لزوما نباید منتظر صعود و یا نزول طلا در بازار داخلی باشیم.

در واقع یک تحلیلگر خوب زمانی با موفقیت عمل میکند کھ تمام فاکتور ھا را ابتدا بھ صورت مجزا از ھم و سپس بھ صورت سیستمی بررسی و اثراتشان بر یکدیگر کند.

3. انس جھانی:
قیمت انس جھانی و نوسانات آن در بازار ھای جھانی گرچھ تاثیرات شدیدی بر روی نرخ طلای ایران نمیگذارد، ولی نمیتوان اثرات آن بر روی قیمت را نادیده گرفت. در واقع نوسانات انس جھانی به اندازی جریانات داخلی بازار و نرخ ارز، توانایی تغییر دادن قیمت را ندارند ولی با این وجود به عنوان یکی از اجزای روش محاسباتی ارزش جھانی طلا، باید مورد بررسی قرار گیرد.

عوامل موثر بر قیمت طلا عوامل موثر بر قیمت طلا

این عامل با تاخیر اثر خود را بر روی بازار داخلی میگذارد.بدین صورت کھ بلافاصلھ بعد از نوسانات قیمت انس جھانی، شاھد تغییرات شدیدی در قیمت طلای داخل نیستیم ولی پس از اینکھ نوسانات کاھش یافت ونرخ انس جھانی در کانال صعودی یا نزولی ثبات پیدا کرد، سپس شاھد تغییرات قیمت طلای بازار ایران ھستیم.

جمع بندی:
بھ طور خلاصھ اگر بخواھیم روند قیمتی طلا و مناسب بودن موقعیت آن برای خرید یا فروش را شناسایی کنیم، ابتدا باید جریانات و وضعیت بازار و جھت غالب عرضھ و تقاضا را شناسایی کنیم و پس از آن با در نظر داشتن نرخ ارز و انس جھانی در زمان مناسب خرید و فروش ھای خود را انجام دھیم و سود حداکثری خود را از سرمایھگذاری در این بازار جذاب بدست آوریم.

نکات مھمی کھ در این سرمایھ گذاری باید بھ آن توجھ داشتھ باشیم عبارت اند از:
– در زمان ھیجانات زود گذر و مقطعی مانند روزھای ابتدایی اخبار مربوط بھ جنگ یا … از خرید یا فروش خود داری کنیم و اجازه دھیم بازار روند اصلی خودش را پیدا کند. قیمت را شناسایی کنیم، این عمل حتی از عھده بھترین تحلیلگران بازار نیز خارج است، پس از – برای خرید یا فروش ھای حجم کم دید کوتاھمدت نداشتھ باشیم و سعی نکنیم دقیقا نقطھ سقف یا کف آنجایی کھ در حجم کم اختلاف سود در محدوده ھای قیمتی خیلی چشمگیر نیست، میتوانیم به محض شناسایی محدوده مناسب، سرمایه خود را با دید بلند مدت و یا میان مدت بھ این فلز گرانبھا تبدیل کنیم و از نوسانات جزئی قیمت چشمپوشی کنیم. مرحله خرید یا فروش خود را انجام دھید، این روش تا حد خوبی ریسک معاملات شما را کاھش میدهد.

– در خرید یا فروش ھای حجم بالا بھ صورت پلھ ای معاملات خود را انجام دھید و سعی کنید در چند میدھد، نحوه انجام محاسبات سود و زیان و شیوه انجام خرید یا فروش پلھ ای در مقالھ خرید و فروش پلھ ای بھ طور کامل شرح داده شده است. و اما کلام آخر در رابطھ با پیش بینی قیمت طلا و شناسایی روند آن این است کھ سعی کنید ھر سرمایه مازادی کھ دارید بھ طلا تبدیل کنید، بھ قول دکتر محمد حسین ادیب (پژوھشگر ریسک، دلار و طلا):
”طلا یعنی بیمھ دارایی، تمام تصمیمات اشتباھی کھ در ١٠ سال اخیر گرفتھ اید، در صورتی کھ ٣٠ درصد سرمایھ شما طلا باشد، جبران خواھد شد“ بنابراین سعی نکنید دقیقا کف یا سقف کانال قیمتی را برای خرید و فروش شناسایی کنید و فارغ از این موارد ھمواره برای سرمایھ گذاری بر روی این فلز گرانبھا اقدام کنید. برای آشنایی با شیوه مناسب سرمایھ گذاری بر روی طلا می توانید مقالھ بھترین روش سرمایھ گذاری بر روی طلا را مطالعھ کنید.

نگارنده: حسین صالحی